Skip to Content

Gezinsbond vraagt extra budgetten en maatregelen via Groeipakket om kwetsbare gezinnen tijdens coronacrisis te ondersteunen

De Gezinsbond vraagt aan de Vlaamse regering om het Vlaamse Groeipakket in te zetten als wapen in de strijd tegen armoede bij kwetsbare gezinnen tijdens deze coronaperiode

De Gezinsbond vraagt aan de Vlaamse regering om uiterlijk tegen 5 juni de nodige budgetten te voorzien en tijdelijke maatregelen te nemen om in deze coronacrisis kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Op 20 mei keurde het Vlaams Parlement daarover al het voorstel van de zogenaamde resolutie 326 goed. Alleen zijn de budgetten nog niet gekend en de doelgroepen nog niet benoemd. De Gezinsbond rekent erop dat de Vlaamse Regering nu snel voldoende extra middelen voorziet en pleit ervoor om het Vlaamse Groeipakket in te zetten als efficiënt wapen in de strijd tegen armoede bij kwetsbare gezinnen met kinderen. “De maatregelen moeten slechts tijdelijk gelden tijdens deze coronacrisis en ook in de nasleep ervan waarin de gevolgen nog zullen blijven wegen op het gezinsbudget. We hopen dat de Vlaamse regering in deze nooit geziene coronatijden zeker niet op de budgettaire rem gaat staan”, aldus de Gezinsbond.

Vele gezinnen dreigen in financiële problemen te komen

De Gezinsbond is tevreden dat de Vlaamse regering initiatieven neemt om kwetsbare gezinnen tijdens deze coronacrisis extra financieel te ondersteunen. Armoede-experts waarschuwen immers dat vele gezinnen door technische werkloosheid en eventueel later jobverlies in zware financiële problemen dreigen te komen. Niet alleen lagere inkomens zetten vele gezinsbudgetten onder druk, maar ook de prijsstijging van vele consumptieproducten weegt zwaar. De duurdere winkelkar raakt ook gezinnen die al vóór corona zonder werk zaten, moesten rondkomen met een sociale uitkering of leefloon of al in armoede leefden. Zij lijden nu geen inkomensverlies, maar verliezen wel koopkracht zodat ze met hun budget minder kunnen consumeren.

“Het is op basis van resolutie 326 nog niet duidelijk wat de Vlaamse regering zal wijzigen aan de regeling van de sociale toeslagen in het Groeipakket. Ook is het niet duidelijk welke doelgroepen een eenmalig consumptiebudget zullen krijgen. Tijdens het parlementaire debat bleek dat deze doelgroepen nog verder moeten uitgeklaard worden. Het idee om de sociale toeslagen tijdelijk tijdens deze coronacrisis en in de nasleep ervan te verhogen, zijn wij uiteraard zeer genegen, al willen we als gezinsorganisatie nog een stap verder gaan”, zegt Yves Coemans van de Gezinsbond.

Voorstel Gezinsbond: Vlaams Groeipakket als krachtig wapen tegen armoede bij kwetsbare gezinnen

De Gezinsbond pleit ervoor dat de Vlaamse regering minstens volgende maatregelen in het Groeipakket (en de oude kinderbijslagregeling) zou nemen:

 • De periode in de alarmbelprocedure om sociale toeslagen te krijgen, waarvoor een gezin moet aantonen dat zijn bruto belastbaar gezinsinkomen lager ligt dan de geldende plafonds, tijdelijk verlagen van 6 naar 3 maanden (de corona lockdown duurt nu immers al 2,5 maanden);
 • De bedragen van de sociale toeslagen in het Groeipakket (en uiteraard in de oude kinderbijslagregeling) tijdelijk verhogen. De Gezinsbond stelt voor om de huidige bedragen van de sociale toeslagen tijdelijk te verdubbelen;
 • Het algemene principe, dat momenteel voorzien is in het decreet, onverkort behouden om de via de huidige alarmbelprocedure (op basis van de normale periode van 6 maanden) toegekende sociale toeslagen niet terug te vorderen, als later bij de fiscale flux zou blijken dat het bruto belastbaar jaarinkomen van het gezin de geldende plafonds toch zouden overschrijden;
 • Voor de sociale toeslagen toegekend via de aangepaste alarmbelprocedure op basis van de tijdelijk ingekorte coronaperiode van 3 maanden: deze later wél terugvorderen als zou blijken dat het bruto belastbaar jaarinkomen van het gezin de geldende plafonds zou overschrijden met meer dan 25%. Met deze toegelaten overschrijdingsmarge van 25% vermijden we dat gezinnen die uiteindelijk 2020 licht zouden afsluiten boven de geldende plafonds de sociale toeslagen toch zouden moeten terugbetalen. Tegelijk vermijden we dat gezinnen die in 2020 slechts tijdelijk en weinig inkomensverlies hebben geleden, maar het jaar alsnog met een voldoende hoog inkomen konden afsluiten, ten onrechte de sociale toeslagen mogen behouden.
 • Het eenmalige consumptiebudget voor bepaalde doelgroepen zeker ook toekennen aan kwetsbare gezinnen met kinderen en voorzien van een gezinsmodulering zodat het bedrag verhoogt naargelang het aantal gezinsleden.

“Bovenstaande maatregelen moeten voor ons slechts tijdelijk gelden, dit wil zeggen tijdens de coronacrisis, maar ook in de nasleep van de coronacrisis waarin de gevolgen ervan nog zullen blijven wegen op het gezinsbudget. Wij rekenen erop dat de Vlaams Regering snel voldoende extra middelen voorziet zodat het Vlaamse Groeipakket evolueert naar een efficiënter wapen in de strijd tegen de armoede bij kwetsbare gezinnen met kinderen", besluit Yves Coemans van de Gezinsbond.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

 • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
 • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
 • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
 • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
 • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
 • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
 • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
 • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
 • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel