De Vlaamse regering moet voluit kiezen voor een meer gezins- en kindvriendelijk Vlaanderen

De Gezinsbond schuift tien prioriteiten naar voren voor het volgende Vlaamse regeerakkoord

Nu De Wever zijn startnota op tafel heeft gelegd en de echte onderhandelingen beginnen, vraagt de Gezinsbond dat de onderhandelaars in het volgende regeerakkoord maatregelen opnemen voor het versterken van de draag­kracht van elk gezin. Dat komt nog te weinig aan bod in de startnota. Investeren in Vlaanderen, betekent voor de Gezinsbond ook investeren in gezinnen, in al hun diversiteit. De regering moet niet alleen werk maken van het inperken van de energiefactuur, maar ook maatregelen nemen om de schoolfactuur aan banden te leggen en de armoede in gezinnen terug te dringen. De Gezinsbond schuift tien prioriteiten voor een gezinsvriendelijke Vlaanderen naar voor. Die moeten een plek krijgen in het regeerakkoord.

"Investeren in gezinnen, in al hun diversiteit, komt de hele samenleving ten goede. Gezinnen vragen aandacht voor het inperken van de energie- en schoolfactuur, voor de armoede in gezinnen, ze maken zich zorgen maken over de klimaatopwarming en de wachtlijsten in de zorg, ze willen dat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen verplaatsen, ze hebben het moeilijk om werk, gezin en zorg te combineren", zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond.

De Gezinsbond schuift de volgende tien prioriteiten voor een gezinsvriendelijk Vlaanderen naar voor:

 1. Alle ministers moeten een gezinsreflex toepassen op hun beleid waarbij beleidsmakers nagaan wat het effect is van hun beleid op gezinnen in al hun diversiteit. Die moet verder gaan dan de kind- of  alleenstaandenreflex die we in een aantal verkiezingsprogramma’s tegenkwamen. Er zijn vandaag immers heel veel soorten gezinsvormen: van het klassieke gezin met twee ouders over pleeggezinnen tot alleenstaande ouders en nieuw samengestelde gezinnen waarbij er rekening moet gehouden worden met het feit dat gezinnen dynamische realiteiten zijn: wie vandaag éénouder is, kan morgen een nieuw samengesteld gezin zijn
   
 2. De volgende Vlaamse regering moet opnieuw een minister van gezin hebben, minstens bevoegd voor kinderopvang en het groeipakket. We dulden geen besparingen in de kinderbijslag of het groeipakket en dringen aan op een verdere  investering om de tekorten van het hervormde systeem weg te werken. We maken ons zorgen over het voornemen in de startnota om nieuwkomers zes maanden te laten wachten op kinderbijslag. Dat is niet in het belang van de kinderen.  
   
 3. De startnota toont veel ambitie om meer Vlamingen aan het werk te krijgen. Dat kan enkel als de combinatie van werk en gezin van die werkende Vlamingen gefaciliteerd wordt. Iedere ouder moet een betaalbare en geschikte opvangplaats hebben op een redelijke afstand van werk of thuis. Er is een uitbreiding nodig van het aantal inkomensgerelateerde plaatsen in de kinderopvang voor baby’s en peuters en er moet bij de uitwerking van het al gestemde decreet over de buitenschoolse opvang aandacht zijn voor betaalbaarheid, inclusie, kwaliteit en een groeipad naar voldoende opvang.
   
 4. De startnota wil terecht de wachtlijsten in de zorg wegwerken zodat iedereen de zorg kan krijgen die nodig is. Zo kan de druk op gezinnen verminderen om mantelzorg op te nemen. Mantelzorg moet altijd een vrijwillig keuze zijn en niet opgedrongen worden bij gebrek aan professionele zorg en ondersteuning. Alleen al in de sector van personen met een handicap wachten 20.000 mensen op ondersteuning. Het regeerakkoord moet duidelijk maken hoe zij geholpen zullen worden.
   
 5. Basisdiensten zoals wonen, energie en onderwijs moeten betaalbaar zijn. In het onderwijs vragen we een geleidelijke invoering van de maximumfactuur, te beginnen in de eerste graad. Gezinnen moeten recht krijgen op een basishoeveelheid energie aan een redelijke prijs.
   
 6. Er moeten verdere stappen zetten gezet worden naar inclusief onderwijs met sterkere ondersteuning van de scholen. De startnota toont op dat vlak geen ambitie.
   
 7. Er is nood aan een betere aanpak van pesten in verschillende contexten (scholen, sportclubs…). Daarom vragen wij een Kenniscentrum pesten, een centraal meldpunt en een wettelijk verwachtingskader voor scholen.
   
 8. Duurzame en kindvriendelijke mobiliteit: er moeten extra middelen gaan naar het openbaar vervoer en veilige fiets- en voetgangersinfrastructuur. Kinderen moeten zich veilig en zelfstandig (vanaf een bepaalde leeftijd) kunnen verplaatsen.
   
 9. Kinderen zijn extra kwetsbare voor luchtvervuiling waardoor er extra maatregelen nodig zijn om hen te beschermen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Er is bijvoorbeeld nood aan meer groenvoorzieningen in de leefomgeving van kinderen. De Europese luchtkwaliteitsnormen waar de startnota naar verwijst zijn vanuit het perspectief van de kindnorm niet streng genoeg.
   
 10. Om de klimaatuitdaging aan te pakken en de energiekosten te beperken is er  nood aan een verdere verduurzaming van ons verouderd woningpark en daarbij is aandacht nodig voor gezinnen met een laag inkomen. Dat kan bijvoorbeeld via voorfinanciering van premies voor gezinnen met een laag inkomen en trapsgewijs premies koppelen aan het inkomen (hoe lager het inkomen, hoe hoger de premie)

"De Gezinsbond verwacht dat het regeerakkoord expliciteert op welke manier de volgende regering wil werken aan een gezinsvriendelijke samenleving, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Brussel", besluit Elke Valgaeren.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be