Skip to Content

De Vlaamse regering moet voluit kiezen voor een meer gezins- en kindvriendelijk Vlaanderen

De Gezinsbond schuift tien prioriteiten naar voren voor het volgende Vlaamse regeerakkoord

Nu De Wever zijn startnota op tafel heeft gelegd en de echte onderhandelingen beginnen, vraagt de Gezinsbond dat de onderhandelaars in het volgende regeerakkoord maatregelen opnemen voor het versterken van de draag­kracht van elk gezin. Dat komt nog te weinig aan bod in de startnota. Investeren in Vlaanderen, betekent voor de Gezinsbond ook investeren in gezinnen, in al hun diversiteit. De regering moet niet alleen werk maken van het inperken van de energiefactuur, maar ook maatregelen nemen om de schoolfactuur aan banden te leggen en de armoede in gezinnen terug te dringen. De Gezinsbond schuift tien prioriteiten voor een gezinsvriendelijke Vlaanderen naar voor. Die moeten een plek krijgen in het regeerakkoord.

"Investeren in gezinnen, in al hun diversiteit, komt de hele samenleving ten goede. Gezinnen vragen aandacht voor het inperken van de energie- en schoolfactuur, voor de armoede in gezinnen, ze maken zich zorgen maken over de klimaatopwarming en de wachtlijsten in de zorg, ze willen dat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen verplaatsen, ze hebben het moeilijk om werk, gezin en zorg te combineren", zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond.

De Gezinsbond schuift de volgende tien prioriteiten voor een gezinsvriendelijk Vlaanderen naar voor:

 1. Alle ministers moeten een gezinsreflex toepassen op hun beleid waarbij beleidsmakers nagaan wat het effect is van hun beleid op gezinnen in al hun diversiteit. Die moet verder gaan dan de kind- of  alleenstaandenreflex die we in een aantal verkiezingsprogramma’s tegenkwamen. Er zijn vandaag immers heel veel soorten gezinsvormen: van het klassieke gezin met twee ouders over pleeggezinnen tot alleenstaande ouders en nieuw samengestelde gezinnen waarbij er rekening moet gehouden worden met het feit dat gezinnen dynamische realiteiten zijn: wie vandaag éénouder is, kan morgen een nieuw samengesteld gezin zijn
   
 2. De volgende Vlaamse regering moet opnieuw een minister van gezin hebben, minstens bevoegd voor kinderopvang en het groeipakket. We dulden geen besparingen in de kinderbijslag of het groeipakket en dringen aan op een verdere  investering om de tekorten van het hervormde systeem weg te werken. We maken ons zorgen over het voornemen in de startnota om nieuwkomers zes maanden te laten wachten op kinderbijslag. Dat is niet in het belang van de kinderen.  
   
 3. De startnota toont veel ambitie om meer Vlamingen aan het werk te krijgen. Dat kan enkel als de combinatie van werk en gezin van die werkende Vlamingen gefaciliteerd wordt. Iedere ouder moet een betaalbare en geschikte opvangplaats hebben op een redelijke afstand van werk of thuis. Er is een uitbreiding nodig van het aantal inkomensgerelateerde plaatsen in de kinderopvang voor baby’s en peuters en er moet bij de uitwerking van het al gestemde decreet over de buitenschoolse opvang aandacht zijn voor betaalbaarheid, inclusie, kwaliteit en een groeipad naar voldoende opvang.
   
 4. De startnota wil terecht de wachtlijsten in de zorg wegwerken zodat iedereen de zorg kan krijgen die nodig is. Zo kan de druk op gezinnen verminderen om mantelzorg op te nemen. Mantelzorg moet altijd een vrijwillig keuze zijn en niet opgedrongen worden bij gebrek aan professionele zorg en ondersteuning. Alleen al in de sector van personen met een handicap wachten 20.000 mensen op ondersteuning. Het regeerakkoord moet duidelijk maken hoe zij geholpen zullen worden.
   
 5. Basisdiensten zoals wonen, energie en onderwijs moeten betaalbaar zijn. In het onderwijs vragen we een geleidelijke invoering van de maximumfactuur, te beginnen in de eerste graad. Gezinnen moeten recht krijgen op een basishoeveelheid energie aan een redelijke prijs.
   
 6. Er moeten verdere stappen zetten gezet worden naar inclusief onderwijs met sterkere ondersteuning van de scholen. De startnota toont op dat vlak geen ambitie.
   
 7. Er is nood aan een betere aanpak van pesten in verschillende contexten (scholen, sportclubs…). Daarom vragen wij een Kenniscentrum pesten, een centraal meldpunt en een wettelijk verwachtingskader voor scholen.
   
 8. Duurzame en kindvriendelijke mobiliteit: er moeten extra middelen gaan naar het openbaar vervoer en veilige fiets- en voetgangersinfrastructuur. Kinderen moeten zich veilig en zelfstandig (vanaf een bepaalde leeftijd) kunnen verplaatsen.
   
 9. Kinderen zijn extra kwetsbare voor luchtvervuiling waardoor er extra maatregelen nodig zijn om hen te beschermen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Er is bijvoorbeeld nood aan meer groenvoorzieningen in de leefomgeving van kinderen. De Europese luchtkwaliteitsnormen waar de startnota naar verwijst zijn vanuit het perspectief van de kindnorm niet streng genoeg.
   
 10. Om de klimaatuitdaging aan te pakken en de energiekosten te beperken is er  nood aan een verdere verduurzaming van ons verouderd woningpark en daarbij is aandacht nodig voor gezinnen met een laag inkomen. Dat kan bijvoorbeeld via voorfinanciering van premies voor gezinnen met een laag inkomen en trapsgewijs premies koppelen aan het inkomen (hoe lager het inkomen, hoe hoger de premie)

"De Gezinsbond verwacht dat het regeerakkoord expliciteert op welke manier de volgende regering wil werken aan een gezinsvriendelijke samenleving, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Brussel", besluit Elke Valgaeren.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

 • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
 • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
 • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
 • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
 • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
 • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
 • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
 • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
 • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel