Skip to Content

De Gezinsbond wil betere ondersteuning van zorgende gezinnen

De Gezinsbond zet op de Internationale Dag van het Gezin (15 mei 2018) mantelzorgers in de kijker

Op de Internationale Dag van het Gezin zet De Gezinsbond de mantelzorgers en hun gezin centraal. Want de druk op zorgende gezinnen is groot en mantelzorg opnemen is steeds minder een vrije keuze. De Gezinsbond vraagt daarom een betere ondersteuning van zorgende gezinnen via een zorggarantie, een betere combinatie van werk, gezin en zorg en specifieke aandacht voor jonge mantelzorgers.

Druk om mantelzorg op te nemen wordt groter

Heel wat gezinnen nemen de zorg op voor een partner, een kind of een ouder die extra zorg nodig heeft omwille van een beperking, chronische ziekte of een psychiatrische aandoening. In zorgende gezinnen is mantelzorg vanzelfsprekend. Immers: iemand die je graag ziet, laat je niet in de steek. Maar de druk om mantelzorg op te nemen is groot en voor veel zorgende gezinnen is het steeds minder een vrije keuze.

Manu Keirse, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond: "Een betere ondersteuning van zorgende gezinnen is één van de grote maatschappelijke uitdagingen voor de komende jaren. De Vlaamse overheid heeft het over de vermaatschappelijking van de zorg. Ze willen de zorg zo veel mogelijk integreren in de samenleving. Mantelzorg is daarbij van cruciaal belang omdat ze dicht bij de persoon met een zorgbehoefte staat. Dat is een mooi streefdoel, maar dat kan enkel een positief verhaal worden als zorgende gezinnen daarvoor erkenning en ondersteuning krijgen."

De Gezinsbond vraagt betere ondersteuning van zorgende gezinnen

De Gezinsbond vraagt betere ondersteuning van zorgende gezinnen via een zorggarantie, een betere combinatie van werk, gezin en zorg en specifieke aandacht voor jonge mantelzorgers.

Zorggarantie: mantelzorg moet een vrijwillige keuze zijn

Elke persoon met een vastgestelde zorgnood moet een budget krijgen waarmee hij zelf zijn zorg en ondersteuning op maat van het gezin kan organiseren. Budgetten moeten voldoende groot zijn om zorg en ondersteuning te organiseren voor de persoon met een beperking of chronische ziekte én voor zijn mantelzorgers. Want ook mantelzorgers hebben nood aan ondersteuning zodat ze hun draagkracht niet overschrijden. Voldoende goed bereikbare buurtgerichte diensten en voorzieningen zijn samen met de nodige respijtzorg (nacht- en/of dagopvang, buurtcentrum, kortverblijf, vakantieopvang, oppasdiensten…) van essentieel belang. Als mantelzorger moet je de mogelijkheid hebben om  zorgtaken uit handen te geven of de zorg tijdelijk aan iemand anders over te laten.

Aandacht voor jonge mantelzorgers

Minderjarigen uit zorgende gezinnen blijven vaak onder de radar. Ze zien zichzelf niet als mantelzorger en vinden de zorg die ze bieden heel gewoon. Opgroeien in een zorgend gezin heeft een grote impact. Het bepaalt voor een groot deel hoe je later in het leven staat. Jonge mantelzorgers zeggen zelf dat ze sterker in hun schoenen staan, zich gemakkelijk kunnen inleven in anderen of beter hun plan kunnen trekken dan leeftijdsgenoten. Maar opgroeien in een zorgend gezin kan leiden tot een moeilijke schoolloopbaan en zo de toekomstkansen van kinderen en jongeren hypothekeren.

Betere combinatie tussen zorg, werk en gezin

Er zijn ook steeds meer mantelzorgers die de zorg met een betaalde job en een eigen gezin combineren. Zorg combineren met een job biedt voordelen: zichzelf kunnen ontplooien, de zorg even opzij zetten en voorkomen dat je gezin in een precaire financiële situatie en isolement terechtkomt. Maatregelen zoals voldoende vergoede en flexibele verlofmogelijkheden die een gemiddelde zorgperiode van tien jaar kunnen overbruggen en een degelijk statuut met pensioenrechten voor mantelzorgers, moeten de combinatie werk-gezin-zorg meer kansen geven. Soms zien mantelzorgers geen alternatief dan hun job tijdelijk, gedeeltelijk of volledig op te zeggen. Dit heeft nochtans grote gevolgen, ook voor later. Mantelzorg bespreekbaar maken op de werkvloer, ondersteuning en begrip van collega's en de werkgever kunnen voorkomen dat mantelzorgers de band met de arbeidsmarkt doorknippen.

Mantelzorgers aan het woord

Hebt u interesse in een getuigenis van een mantelzorger, neem dan zeker contact met ons op.

Contacteer ons
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Lieve Declerck Attachee Welzijn en Gezondheidszorg Studiedienst
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Lieve Declerck Attachee Welzijn en Gezondheidszorg Studiedienst
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel